Privacyverklaring | Chakora

Jouw privacy in het licht

Dit document betreft het omgaan met uw privacy

Chakora verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Voor een goede therapeutische behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en mogelijk gegevens over uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het zorgdossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw zorgdossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Alle gegevens in het cliëntendossier blijven, ingevolge van de eisen vastgelegd in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO), 20 jaar bewaard. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat het cliëntdossier 20 jaar na het bereiken van de 18 jarige leeftijd bewaard blijft.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van het consult.

Verwerkersovereenkomsten

Ik heb verwerkersovereenkomsten afgesloten met: 

Loes Hesemans administratie en coaching – boekhouder in de zorg. Ten behoeve van een zorgvuldige financiële administratie maakt Chakora gebruik van de diensten van Loes Hesemans Administratie en Coaching. De clientgegevens worden uitsluitend gebruikt t.b.v. de uitvoering van de financiële administratie. 

Mijn Diad – Praktijksoftware voor de complementaire en integrale zorg. Ten behoeve van een zorgvuldige dossiervoering en de bescherming van de privacy van de cliënten van Chakora maakt Chakora gebruik van het praktijksoftware systeem Mijn Diad. Cliëntgegevens worden uitsluitend verwerkt t.b.v. veilige en zorgvuldige registratie (inclusief communicatie met cliënten) van de cliëntgegevens en dossiers van Chakora.

Therapieland – een mental-health-platform/ een aanbieder van digitale behandelprogramma’s welke tbv de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens  zal verwerken van cliënten die gebruik willen maken van een digitaal programma van therapieland. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de opdracht, te weten: het leveren van een emental-health-platform, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen. Bijvoorbeeld t.b.v.: 

 • het verlenen van toegang tot de website van Therapieland;
 • het gebruik maken van de algemene functionaliteiten op de website van Therapieland;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de website van Therapieland;
 • het aanbieden van behandelingen via het platform van Therapieland;
 • het continue door ontwikkelen van het online e-health platform en de daarmee samenhangende applicaties.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou wordt gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Indien uit jouw persoonsgegevens onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 oktober 2023.